Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassing en verzet

Door de bevestiging op de site van uw bestelling, erkent U kennis van de voorwaarden en bepalingen van het verkoop te hebben genomen, met uitsluiting van alle andere documenten die slechts indicatief blijven.

De annulatie of de ontoepasselijkheid van een of andere clausule van de algemene verkoopsvoorwaarden afwijken niet van de toepassing van de overblijvende bepalingen die, in ieder geval, geldig en van toepassing zijn.

Ieder afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan in aanmerking genomen worden voor zover deze uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard is. De uitdrukkelijke afwijking van een van deze voorwaarden houdt geen afstand van de toepassing van andere clausules.

Deze verkoopvoorwaarden zijn geldig in de winkels.

2. Bestelling

De door de koper verleende informaties verbinden deze laatste bij het opstellen van de bestelling.

In het geval van een fout in het adres of de coordinaten van de geadresseerde, kan de verkoper- door de onmogelijkheid het artikel te leveren- niet hiervan verantwoordelijk gehouden worden.

Ook bij het retourneren van een bestelling zullen de kosten van een nieuwe verzending ten laste van de koper komen.

Bestellingen worden pas definitief door de volledige regeling van de prijs door de koper.

Elke wijziging of annulering van de order door de koper na de betaling zal niet in aanmerking genomen worden. De gestorte prijs zal niet terugbetaald worden.

De productoffertes blijven slechts geldig zolang de vooraad strekt.

In het geval dat een artikel tidelijk niet beschikbaar zou zijn, verbindt zich de verkoper de koper via e-mail en binnen de vijf werkdagen op de hoogte te houden. In dit geval kan de koper eventueel zijn bestelling via e-mail wijzigen.

De verkoper behoudt zich het recht een bestelling te annuleren in het geval van een geschil dat hij in PAYPAL vernomen zou hebben en waarin de koper bijbetrokken zou zijn.

3. Capaciteit - Minderjarigen

De partijen komen overeen dat minderjarigen die een bestelling afsluiten als mandataris van hun ouders optreden.

4. Promoties

Promoties worden in de tijd beperkt zolang dat de vooraad strekt.

5. Levering

Bestellingen worden vanuit Belgïe binnen een termijn van 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling bedandeld onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de vooraad, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen en het –in de pop-up verschenen- jaarlijksverlof.

Indien de prijs door overschijving betaald wordt, begint de leveringstermijn vanaf de datum van ontvangst van de betaling te lopen. Alle indicatieve “time-out” leveringen kunnen niet tot enige schadevergoeding of annulering van de bestelling aanleiding geven.

De verkoper stelt zich niet aansprakelijk voor late levering en/of niet-levering in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten zijn controle., die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of duurder in het geheel of gedeeltelijk zou maken, of als gevolg van feiten van derden, zoals leveranciers van de betrokken partijen, aannemers, agenten, vertegenwoordigers en vervoerders, of indien de koper aan zijn verplichtingen niet voldoet.

Worden beschouwt als gevallen van overmacht die de verkoper van zijn verplichting tot levering vrijmaken: oorlog, oproep, brand, stakingen, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading.

De verkoper zal de koper van de hierbovenvermelde gevallen of gebeurtenissen in geschikte

tijd op de hoogte houden.

In elk geval zal de tijdige levering alleen optreden indien de koper volledig aan zijn verplichtingen tegenover de verkoper voldaan heeft.

6. Betaling

De koper heeft de mogelijkheid zijn factuur on-line, per kredietkaart of bankoverschrijving te regelen.

Volgende kaarten worden door de verkoper aanvaardt: VISA, EUROCARD, MASTERCARD.

Alvorens de verwerking van de bestelling, zal de geldigheid van de kredietkaart door PAYPAL geverifieerd worden. Het bedrag van de bestelling zal in reserve geplaatst worden.

Door overschijving op het volgende rekeningnummer:

BE64 0682 3040 6652

BIC: GKCCBEBB

Het betalingssysteem wordt verzekerd door een gespecialiseerd bedrijf in beveiligde betalingen on-line PAYPAL waardoor de totale vertrouwelijkheid van uwe persoonlijke betalingsgegevens gegarandeerd worden. Dat systeem wordt door SSL verzekerd, dat automatisch de geldigheid van de toegangsrechten bij betaling per kredietkaart controleert en alle handelstransfers versleutelt om de vertrouwelijkheid hiervan te waarborgen.

De uitwisseling van gevoelige informaties zoals kredietkaartnummers gebeurt tussen de koper en PAYPAL. Zo, op geen enkel ogenblik heeft de verkoper kennis van het kredietkaartnummer van de koper. De PAYPAL site wordt door verschillende systemen van fire-wall en protocol conversies beschermd, dit om de toegang tot gevevens of “ payment processors” door ongewenste bezoekers te voorkomen.

7. Prijs – Verzendingskosten

De prijzen op de site vermeld zijn uitgedrukt in euro met 21% BTW inbegrepen.

De prijzen worden indicatif en zonder verbintenis van duur vermeld. Zij zijn van toepassing op de dag van de bestelling. SCOOTY behoudt zich het recht om haar prijzen te herzien in functie van uitzonderlijke en/of onafhankelijke gebeurtenissen buiten haar wil.

Een gedetailleerde factuur opgesteld in euro’s inclusief 21% BTW wordt bij elke verzending bijgevoegd.

De betaling wordt contant bij de bestelling geregeld:

DOM/TOM & ANDERE LANDEN.

De prijzen vermeld op de site (www.scooty.be) luiden buiten belasting. Voor de andere landen worden de BTW en andere douanerechten aan de vermelde prijs toegevoegd en zijn voor rekening van de geadresseerde.

8. Reprise - Terugtrekking

De koper geniet van een termijn van 14 dagen om de goederen naar de verkoper terug te sturen. De goederen moeten ongebruikt zijn, verpakt in de originele verpakking en teruggestuurd na bericht per e-mail op het volgende adres: info@scooty.be

Een kopie van de factuur moet noodzakelijkerwijs met de retourzending gepaard gaan.

Geretourneerde artikelen moeten frankeert en per aangetekende verzending naar het volgende adres teruggestuurd worden:

SCOOTY sprl,

Grand’Rue 79,

B- 7700 Mouscron/Moeskroen

Belgique/ Belgïe.

De koper zal binnen de 30 dagen terugbetaald worden, dit na verificatie van de goederen en onder voorbehoud van andere verzendingskosten of retouren.

Goederen onder garantie worden door SCOOTY naar de betrokken kwaliteitsdienst van de leverancier verder verzonden. Artikels met electrische componenten zullen niet aanvaard worden.

De vervanging van de gedeeltelijk op dezelfde treedt op wanneer de kwaliteitsdienst positief beslist heeft en een fabricagefout herkent.

9. Geschil – Bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

De klachten of geschillen zullen met het grootste mogelijke aandacht geanalyseerd worden. De goede trouw wordt verondersteld behoren tot de partij die de situatie uitlegt.

In geval van betwisting, zal de koper zich prioritair tot de verkoper richten, dit om tot een

minnelijke schikking te raken.( met uitzondering van PAYPAL)

Bij gebrek, zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Doornik (Belgïe)

uitsluitend bevoegd zijn.

10. Vertrouwelijkheid

De verkoper garandeert de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens van de koper die in geen enkel geval aan derden zullen doorgegeven worden.

De koper kan op elk moment zijn persoonlike gegevens op verzoek bij de verkoper laten wijzigen of verwijderen.

De verkoper verbindt er zich toe de regels inzake de bescherming van persoonlijke gegevens te respecteren.

11. Coordinaten van de verkoper

Firmanaam: SCOOTY sprl,

Adres: Grand’Rue 79 – B- Mouscron/Moeskroen

BTW: BE 0477822889

E-mail: info@scooty.be


Copyright 2017 - ARPA3